Kissaki System

Posted on by

Kissaki System belt colors and Kata

Kissaki Kata Examples

White Belt Stripe Exams RED TEST STRIPE:

KATA – Taikyoku Shodan
Minimum Time as White Belt: Two Months

Yellow Belt Stripe Exams

KATA – Taikyoku Shodan – Heian Shodan and Bunkai
Minimum Time as Yellow Belt: Two Months

Orange Belt Stripe Exams

KATA – Heian Shodan – Heian Nidan and two examples of Bunkai
Minimum Time as Orange Belt: Three Months

Blue Belt Stripe Exams

KATA – Heian Nidan Heian Sandan and two examples of Bunkai
Minimum Time as Blue Belt: Three Months

Green Belt Stripe Exams

KATA – Heian Sandan – Heian Yondan and two examples of Bunkai
Minimum Time as Green Belt: Four Months

Purple Belt (1) Stripe Exams

KATA – Heian Yondan – Heian Godan and two examples of Bunkai
Minimum Time as Purple Belt 1: Four Months

Purple Belt (2) Stripe Exams

KATA – Heian Godan – Tekki Shodan
Minimum Time as Purple Belt 2: Five Months

Brown Belt (1) Stripe Exams

Kata Tekki Shodan, Bassai Dai, and Kissaki Kensestu Waza Kata
12 Bunkai From Bassai Dai (Student Choice)
Minimum Time as Brown Belt 1: Five Months

Brown Belt (2) Stripe Exams

KATA – Bassai Dai and Empi

Bunkai From Empi 3 examples (Student Choice)
Minimum Time as Brown Belt 2: Five Months

Brown Belt (3) Stripe Exams Continued

KATA- Bassai Dai, Empi, Kanku Dai, Hengetsu, Jion

Bunkai from Kanku Dai 3 examples
Bunkai from Hengetsu 3 examples
Bunkai from Jion 3 examples

Minimum Time as Brown Belt 3: Six Months